Boode op zondag

Boode op Zondag huisregels

~

Op het terrein en in het gebouw van Boode, is onderstaand reglement van kracht. Door het betreden van het terrein of het gebouw van Boode verklaart u zich met dit reglement bekend en daarmee akkoord en verbindt u zich vrijwillig tot volledige naleving daarvan.

Huisreglement

~

1. PARKEREN

Parkeren van auto, motor of (brom)fiets nabij het pand van Boode geschiedt geheel op eigen risico. De directie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij diefstal, verlies, vernieling of beschadiging.

 

2. TOEGANG

Boode dient voortdurend veiligheidsmaatregelen te treffen om de openbare orde en de veiligheid van de bezoekers zoveel als mogelijk te waarborgen. Zodra de omvang van een groep of spanningen daartoe aanleiding geven, zal vanaf dat moment aan potentiële leden van dergelijke groepen de toegang tot de uitgaansgelegenheid worden geweigerd.

Uitsluitend personen van 16 jaar en ouder hebben toegang tot de uitgaansgelegenheid. Op verzoek van een toezichthouder bent u verplicht een origineel geldig Nederlandse legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart) te overleggen. Dit is bij wet geregeld per 1-1-2005. Een kopie of foto van een legitimatiebewijs wordt vanwege de fraudegevoeligheid NIET geaccepteerd. Er worden geen uitzonderingen gemaakt op de leeftijdsgrens.

Elke toezichthouder / bijzondere opsporingsambtenaar of overheidsfunctionaris dient zich na binnentreden van Boode op Zondag direct bij de bedrijfsleiding / directie te legitimeren volgens artikel 5:12 Algemene wet Bestuursrecht

Correcte kleding is in en om Boode verplicht, indien u niet voldoet aan onze norm behouden wij ons het recht voor u de toegang te weigeren. Trainingspakken, sportkleding en joggingsbroeken zijn niet toegestaan.

Boode hanteert een samenscholingsverbod in en om Boode voor groepen groter dan 5 personen.

Bij het betreden van de uitgaansgelegenheid verklaart u zich akkoord met visitatie en onderzoek aan kleding, tasjes in de breedste zin van het woord. Op het eerste verzoek van onze medewerkers dienen jassen, tassen en eventuele andere attributen te worden afgegeven bij de garderobe.

In bewaring gegeven goederen/zaken worden maximaal 2 weken bewaard, waarna zij zullen worden vernietigd.

Voor uw en onze veiligheid zijn onze portiers/toezichthouders belast met de controle op de naleving van dit reglement. Zij treden op namens de directie en zijn derhalve bevoegd tot het geven van aanwijzingen aan u als bezoeker, welke door u dienen te worden opgevolgd.

Bij constatering van niet-naleving van dit reglement, waarbij uw betrokkenheid wordt vermoed, verbindt u zich nu reeds voor alsdan om op eerste verzoek van onze portier/toezichthouder met hem mee te gaan en eventueel over het betreffende geval te worden gehoord.

Discussie met onze portier/toezichthouder is tijdens evenementen niet mogelijk. Als u het idee heeft niet correct te worden behandeld door Boode, danwel medewerkers van Boode, willen wij u uitnodigen uw verhaal te komen doen tijdens kantooruren.

Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie geluid en/of beeldmateriaal te maken in en om Boode.

Bij gebleken niet nakoming van enige bepaling uit dit reglement kan u de toegang, voor een bepaalde periode, worden geweigerd of ontzegd.

 

3. WAPENS

Het onder zich hebben van wapens en of munitie (vernoemd in de wapenwet) of voorwerpen die als wapen kunnen dienen zijn in en bij Boode ten strengste verboden.

 

4. DRUGS

Het bezit of gebruik van alle vormen, soorten en hoeveelheden van drugs is bij en in Boode ten strengste verboden. Ook producten die aangezien kunnen worden als een verdovend middel zijn verboden. Indien u in het bezit blijkt te zijn van wapens en/of drugs worden deze goederen direct op eerste verzoek door u aan ons afgegeven en wordt e.e.a. afgehandeld conform de instructie en/of richtlijnen van Politie en Justitie.

5. CAMERA’S

Voor uw en onze veiligheid houden wij mede toezicht doormiddel van camera’s. In geval van calamiteiten zullen de opgenomen beelden gebruikt worden ter identificatie.

 

6. GARDEROBE

Kleding kan tegen betaling in bewaring worden gegeven bij de garderobe. U ontvangt daar een bewijsnummer of badge van afgifte.

Bij vermissing van door u in bewaring gegeven kleding wordt deze vergoedt tot een maximum van € 65,- (vijfenzestig euro), mits deze vermissing door u wordt gemeld binnen drie dagen na datum van uw bezoek en u een geldig bewijsnummer of badge kunt overleggen met een geldig aankoopbewijs van het betreffende kledingstuk. Kleine persoonlijke zaken zoals handschoenen, sjaals, mutsen, telefoons, helmen, paraplu’s etc. zullen wij niet vergoeden. Wij zullen niet aansprakelijk zijn voor vermissing van persoonlijke zaken, anders dan eerder genoemde kleding die door u zijn afgegeven bij garderobe of receptie.

 

7. EHBO

Indien u hulp wenst van de EHBO van Boode, dient u de aanwijzingen van de dienstdoende hulpverlener strikt op te volgen.

De directie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor kwetsuren welke zijn veroorzaakt middels geweld door eigen toedoen of toegebracht door derden, niet zijnde personeel van Boode, of die welke het directe of indirecte gevolg zijn van het gebruik van alcohol of drugs.

 

8. KLACHTEN

Om zoveel mogelijk uw prettige en veilige verblijf in Boode te waarborgen, worden ieders gedragingen getoetst aan de inhoud van dit reglement. Mocht u toch klachten hebben over de toepassing daarvan door ons personeel, dan kunt u daarmee terecht bij de receptie/infobalie.

 

9. ALCOHOL

Het is niet toegestaan aan personen jonger dan 18 jaar drank te gebruiken. Aan personen van 18 jaar en ouder is dit wel toegestaan. Mocht een persoon ouder dan 18 jaar, drank verstrekken, aan een persoon jonger dan 18 jaar en hij/zij berokkend daarmee schade in welke vorm dan ook, aan Boode, zal deze schade worden verhaald op de betreffende persoon.

 

10. ALGEMEEN

Handelingen en uitlating die duiden op racisme worden niet getolereerd.

Het is niet toegestaan flyers, affiches of ander promotiemateriaal binnen of buiten Boode te verspreiden zonder toestemming.

Het is verboden om eigendommen van Boode mee te nemen buiten het gebouw. Bij beschadiging van onze eigendommen is men aansprakelijk voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.

In diverse zalen in ons bedrijf wordt meer dan 85 Db(a) aan geluid geproduceerd. Ons bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw gehoor. Het verblijf in deze zalen geschiedt derhalve geheel op uw eigen risico. Geef uw oren tijdig rust door af en toe een rustige ruimte op te zoeken. Oordopjes zijn verkrijgbaar in Boode.

Roken is enkel toegestaan in de daarvoor bestemde ruimtes. In de rest van onze uitgaansgelegenheid is roken bij wet verboden. Bij overtreding zult u worden aangesproken op uw gedrag en kan u de toegang worden ontzegd.

Toiletruimten zijn voor individueel gebruik. Verblijf om andere redenen is niet toegestaan.

In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de directie van Boode alsnog over mogelijk te nemen maatregelen

WordPress Video Lightbox Plugin